Avís legal

El titular de la pàgina web és Ecoherbes Botànic, S.L. NIF: B55676696. D’ara endavant, Ecoherbes. El Telèfon de contacte és 671 00 99 77 i la Direcció de Correu electrònic [email protected].

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari a qui ho faci i implicacions l’acceptació de les condicions totes les incloses en aquest document. Alguns aspectes d’aquesta web, per la seva especialitat, podrien estar subjectes a les condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest document “Avís Legal”, per que han de ser també acceptades per l’usuari que els utilitzi o accedeixi.

Tots els continguts d’aquesta web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, enllaços, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i signes distintius, són propietat de Ecoherbes o de tercers, no adquirint l’usuari cap dret sobre ells pel sol ús d’aquesta web.

Queda terminantment prohibit qualsevol ús de la web que tingui per finalitat o produeixi com a resultat la lesió de béns, drets o interessos de Ecoherbes o de tercers. Queda prohibit igualment realitzar qualsevol ús de la web que alteri, malmeti o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics de Ecoherbes o de tercers.

L’usuari, haurà d’abstenir-se de: a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts de la web, llevat dels casos previstos en la llei o expressament autoritzats per Ecoherbes o pel titular d’aquests drets; b) reproduir o copiar per a ús privat programari o les bases de dades existents en aquesta web, així com comunicar públicament o posar-los en disposició de tercers quant això comporti la seva reproducció; c) extreure o reutilitzar la totalitat o part d’una parat substancial dels continguts integrants, d’aquesta  web. En qualsevol cas, se n’exceptua la utilització o reproducció de continguts o bases de dades que expressament autoritzada per Ecoherbes.

L’Usuari que vulgui introduir enllaços en aquesta web ha de complir amb les condicions següents: a) no podrà establir iframes o marcs de qualsevol tipus que envoltin la web o permetin visualitzar-la a través de direccions diferents de Internet o conjuntament amb continguts aliens a aquest lloc web, de forma que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi de Ecoherbes sobre la qualitat dels seus serveis o sobre els seus treballadors o clients o es faci de qualsevol altre manera que estigui prohibit per la llei. b) Des de la pàgina que realitzi l’enllaç no podrà efectuar-se cap tipus de manifestació falsa o inexacte sobre Ecoherbes sobre la qualitat dels seus serveis o sobre els seus treballadors o clients; c) El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu de Ecoherbes dins de la seva web , llevat dels casos autoritzats per la llei o permesos expressament per Ecoherbes, d) la pagina que posi l’enllaç amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i a les bones costums, que produeixin o pugui produir la falsa idea de que Ecoherbes, dóna suport les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resulti inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per Ecoherbes i els seus clientes, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pagina web on s’estableixi l’enllaç.

Aquesta web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines d’Internet (enllaços). Ecoherbes no coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la seva falta de qualitat, des actualització, indisponiblitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o dels continguts o serveis proporcionats a través d’ells. Si qualsevol usuari tingués coneixement que els enllaços remeten a continguts o serveis  siguin il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals, podrà posar-se en contacte amb Ecoherbes hi indicar-ho.

El Present Avís Legal es regeix íntegrament per la Legislació espanyola. L’usuari es compromet a Fer-ne un ús correcte del web de conformitat amb la Llei i amb el present Avís Legal, Així Com amb les demès condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau, puguin ser d’aplicació.